WASTETECH ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ  

 
1.    Γενικά
Αυτοί οι όροι υπερισχύουν κάθε παλαιότερου όρου που πιθανόν υπάρχει σε προγενέστερο έγγραφο της ΓΟΥΕΪΣΤΤΕΚ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Ι.Κ.Ε. (WASTETECH) στο εξής καλούμενη Πωλήτρια.

 

2.    Αποδοχή της παραγγελίας
2.1    Η αποδοχή κάθε παραγγελίας από την Πωλήτρια συνεπάγεται την αποδοχή από τον αγοραστή των παρακάτω γενικών όρων οι οποίοι υπερισχύουν κάθε αντίθετου όρου ή προϋποθέσεων που υπάρχουν στους γενικούς όρους αγοράς οποιουδήποτε εντύπου του αγοραστή. Αποδοχή διαφορετικών όρων που τίθενται από την πλευρά του αγοραστή ισχύουν μόνο μετά από έγγραφη παραδοχή εκ μέρους της Πωλήτριας.
2.2    Όλες οι παραγγελίες που δίνονται προφορικά από τον αγοραστή θα πρέπει να αποστέλλονται γραπτώς πριν από την εκτέλεση της παραγγελίας.

 

3.    Προθεσμίες παράδοσης
3.1 Οι προθεσμίες παράδοσης πρέπει να θεωρηθούν καθαρά ενδεικτικές. Ο πωλητής σε κάθε περίπτωση δεν είναι υπεύθυνος για καθυστερήσεις στην παράδοση, σε οποιοδήποτε λόγο και αν οφείλονται αυτές και καμιά καθυστέρηση στην παράδοση δεν δίνει το δικαίωμα  στον αγοραστή να ακυρώσει ή να τροποποιήσεις τις παραγγελίες.
3.2    Προκειμένου για παραγγελία ειδών που χρήζουν τεχνικής διερεύνησης πρέπει να τίθενται στην διάθεση της Πωλήτριας όλες οι τεχνικές πληροφορίες και διευκρινίσεις προκειμένου να προσδιοριστούν οι τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής ή/και τοποθέτησης του προϊόντος προτού αρχίσει να μετράται ο επιβεβαιωμένος από την Πωλήτρια χρόνος παράδοσης.
3.3    Εφόσον πρόκειται για παράδοση προϊόντων κατ’ ευθείαν από τα εργοστάσια της Πωλήτριας στον πελάτη, η ακριβής διεύθυνση παράδοσης και τα φορολογικά στοιχεία του αγοραστή θα πρέπει να τίθενται στην διάθεση της Πωλήτριας αμέσως με την παραγγελία. Σε αντίθετη περίπτωση η ενδεχόμενη καθυστέρηση στην παράδοση νοείται ότι οφείλεται και βαρύνει τον αγοραστή.

 

4    Αποθήκευση
4.1 Εφ’ όσον παρέλθουν 5 ημέρες από την ειδοποίηση προς τον αγοραστή ότι τα εμπορεύματα είναι έτοιμα προς αποστολή αυτός επιβαρύνεται με τα έξοδα αποθήκευσης των εμπορευμάτων.
4.2 Εφ’ όσον παρέλθουν 15 ημέρες από την ειδοποίηση προς τον αγοραστή ότι τα εμπορεύματα είναι έτοιμα προς αποστολή, ο πωλητής έχει το δικαίωμα να τα αποστείλει και να εκδόσει τα σχετικά παραστατικά προς τον αγοραστή. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν τότε ο πωλητής δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για κλοπή ή καταστροφή των εμπορευμάτων που φυλάσσονται αναγκαστικά στις αποθήκες του ή τις αποθήκες του μεταφορέα του.
4.3Τα έξοδα για όλες τις πιθανές μετακινήσεις και αποθήκευσης ή φορτοεκφόρτωσης των προϊόντων σε αυτήν την περίπτωση βαραίνουν τον αγοραστή.

 

5    Αποστολές
5.1 Τα προϊόντα αποστέλλονται με ευθύνη και κίνδυνο του αγοραστή.
5.2 Τα εμπορεύματα παραδίδονται στις αποθήκες  της εταιρείας μας ή σε πρακτορείο επιλογής του αγοραστή χωρίς καμία επιβάρυνση.

 

6    Τιμές
6.1 Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ ή εισφορές ή τέλη οποιουδήποτε άλλου είδους που θα βαρύνουν τον αγοραστή.
6.2 Οι εκπτώσεις που αφορούν σε μεγάλα έργα δεν ακολουθούν την πολιτική εκπτώσεων προς εμπόρους, αλλά καθορίζονται ανάλογα με το μέγεθος του έργου, το είδος των υλικών, τις συνθήκες του ανταγωνισμού και τον τρόπο πλήρωμής.
6.3 Οι επισκέψεις προσωπικού της εταιρείας μας για τεχνική εξυπηρέτηση ή επισκευή προϊόντων μας επιβαρύνονται με το κόστος ωρομισθίων και με τα έξοδα κίνησης και διαμονής κατόπιν συμφωνίας.      
6.5 Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, όλες οι προσφορές έχουν ισχύ 30 ημερών. Μετά την ημερομηνία αυτή οι τιμές αλλάζουν ανάλογα με την τρέχουσα τιμή του προϊόντος.
6.6‘Ολα τα προϊόντα είναι προσεκτικά κατασκευασμένα και δοκιμασμένα στο εργοστάσιο πριν την αποστολή τους. Τεστ δοκιμής ή witness test κατ’απαίτηση του πελάτη χρεώνονται επιπρόσθετα.

 

7    Πληρωμή
Η πληρωμή του τιμολογίου θα πρέπει να γίνει ακριβώς την ημερομηνία η οποία αναγράφεται σε αυτό. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής, ακόμη και τμηματικής, για οποιονδήποτε λόγο, ο αγοραστής θα χρεώνεται με τόκους υπερημερίας με επιτόκιο που εκφράζεται από τον ισχύοντα τόκο υπερημερίας της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

8    Έγγραφα και σχέδια
‘Ολα τα τεχνικά στοιχεία, σχέδια, διαστάσεις και βάρη που αναφέρονται στα τεχνικά φυλλάδια της Πωλήτριας έχουν ενημερωτικό μόνο χαρακτήρα. Ο πωλητής έχει το δικαίωμα της τροποποίησης και δεν είναι υπεύθυνος για ανακρίβειες που αναφέρονται σ’αυτά ούτε είναι υπεύθυνος να γνωστοποιήσει στον αγοραστή αυτές τις τροποποιήσεις.

 

9   Εγγύηση
9.1 Η λειτουργία των προϊόντων είναι εγγυημένη σύμφωνα με τους όρους δοκιμής και τις αντοχές όπως περιγράφονται στα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας. Τα προϊόντα καλύπτονται από εγγύηση έναντι ελαττωματικών υλικών ή πλημμελούς κατασκευής για δωδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία τιμολόγησης τους στον αγοραστή, υπό τους παρακάτω όρους:
9.2 Η WASTETECH αναλαμβάνει κατά την κρίση της την επισκευή ή την αντικατάσταση των ελαττωματικών προϊόντων ή μέρη αυτών.
9.3 Τα προϊόντα αποστέλλονται προς επισκευή ή αντικατάσταση στις αποθήκες του πωλητή με μέσα και έξοδα του αγοραστή.

9.4 Προϋπόθεση για την ισχύ της εγγύησης είναι η τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σύμφωνα με τις υποδείξεις και τους περιορισμούς του πωλητή. Τα επιστρεφόμενα προϊόντα δεν πρέπει να έχουν επισκευαστεί ή τροποποιηθεί από τον αγοραστή ή τρίτους.

9.5 Η εγγύηση ισχύει έναντι του αγοραστή και όχι έναντι τρίτων όταν μεταπωλήθηκε το προϊόν από τον αγοραστή.
9.6 Ο αγοραστής δεν έχει καμία ευθύνη για ζημίες που πιθανώς προκληθούν σε ανθρώπους ή    
      πράγματα από κακή χρήση ή ελαττωματική λειτουργία των προϊόντων του. Καμιά αστική ευθύνη
      έναντι τρίτων δεν αναγνωρίζεται από τον αγοραστή λόγω ελαττωματικής λειτουργίας των  
      προϊόντων του.

 

10 Παρακράτηση κυριότητας
Μέχρι την οριστική εξόφληση των προϊόντων από τον αγοραστή παρακρατείται η κυριότητα τους από τον πωλητή σύμφωνα με το άρθρο 532 Α.Κ.

 

11 Ακύρωση παραγγελίας
11.1Σε περίπτωση ακύρωσης παραγγελίας είναι απαραίτητη η γραπτή συναίνεση του πωλητή. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον τα προς επιστροφή προϊόντα έχουν παραγγελθεί στα εργοστάσια της Πωλήτριας ειδικά για τον πελάτη (δηλαδή δεν είναι εμπορεύματα από την αποθήκη της), ο αγοραστής υποχρεούται στην καταβολή των εξόδων μεταφοράς από και προς το εργοστάσιο πλέον ποσού 20% της αξίας των εμπορευμάτων για την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης, αποθήκευσης κλπ. των εργοστασίων της Sulzer.
11.2Γενικότερα καμία επιστροφή δεν γίνεται αποδεκτή εφόσον αφορά προϊόντα ή συστήματα κατασκευασμένα ειδικά για τις ανάγκες συγκεκριμένου πελάτη.
11.3Eπιστροφή εμπορευμάτων υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις γίνονται δεκτές μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης τους στην αρχική τους συσκευασία.
11.4Το αντίστοιχο πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται άμεσα μετά τον έλεγχο του προϊόντος και την αφαίρεση κάθε σχετικής δαπάνης και κόστους όπως αναφέρεται παραπάνω.

 

12 Δωσιδικία
Για οποιαδήποτε διαφορά σχετική με τους παρόντες όρους αρμόδια θα είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια Αθηνών.